Tolplaats Lemmelerveld

Opdrachtgever Gemeente Dalfsen

Tolplaats
Het Overijssels Kanaal is een historische verbindingsweg die, zoals vaker gebeurt, zijn regionale infrastructurele betekenis verloor. Wel is de waterweg opgenomen in lokale structuren. Ook in Lemelerveld, waarvan de ontstaansgeschiedenis zelfs direct is gerelateerd aan de aanleg van het kanaal.
Toch is het kanaal in ruimtelijk opzicht niet altijd door het dorp omarmd, integendeel. Huizen staan soms met de rug naar het kanaal gekeerd en delen van het Kanaal zijn overkluisd. Dit heeft er onder andere toe geleid dat met name in de kanaalzone nu een gebrek aan ruimtelijke kwaliteit wordt ervaren.

Met zijn ontwerp voor ‘Tolplaats’ verbindt Ben Raaijman de geschiedenis van het Overijssels Kanaal met deze ruimtelijke situatie. Geïnspireerd door de tolheffing op het kanaal is ‘Tolplaats’ een kunstwerk geworden waarbij verbinding, ontmoeting en beleving centraal staan. Een werk dat door de bewoners niet alleen bewonderd maar ook functioneel gebruikt kan worden. Een mooie bijdrage aan de planologische ontwikkeling van het gebied dat al door de gemeente was ingezet.

Samenwerkingsproject
‘Tolplaats’ maakt deel uit van een reeks kunstwerken in de openbare ruimte verspreid over de provincie Overijssel. Gebeurtenissen en thema’s uit de historische canon (in dit geval het Overijssel Kanaal als historische verbindingsweg) vormen daarbij het vertrekpunt.

In de aanloop naar deze kunstopdracht hebben drie kunstenaars de kans gekregen een schetsvoorstel te maken. Het voorstel van Ben Raaijman is door een speciaal daarvoor samengestelde commissie als meest bijzonder en passend bij de vraag beoordeeld.
In de commissie zijn naast het Kunstenlab en de Gemeente Dalfsen ook de Historische Vereniging-werkgroep Lemelerveld, Duurzaam Lemelerveld, de gemeentelijke kunstcommissie en omwonenden vertegenwoordigd.

Fotografie Vincent Nijhof